สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ] 
      

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เพื่อไปดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว  จำนวน 8 อัตรา  ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

สำนักงานปลัด

1. นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ 6

2. นักวิชาการเกษตร  ระดับ 3-5 / 6 ว

3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ 2-4 / 5

ส่วนการคลัง

4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ 2-4 / 5

ส่วนโยธา

5. นายช่างโยธา  ระดับ 2-4 / 5

6. ช่างสำรวจ  ระดับ 1-3 / 5

ส่วนการศึกษา

7. นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ 6

8. นักวิชาการศึกษา  ระดับ 3-5 / 6 ว

หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย)เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณลัก ษณะเฉพาะตำแหน่ง สามารถยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย)พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 056-610114 หรือ 081-9719084

   ทำรายการเมื่อ: 15-กพ.-12at 12:09

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยจำนวน 13 โครงการ   [ 9/4/2557 14:06:28 ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   [ 24/3/2557 10:04:47 ]

ประกาศ อบต.บึงบัว   [ 17/3/2557 13:19:22 ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน_ประเภทเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง   [ 7/3/2557 15:19:09 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 30/1/2557 12:55:12 ]

โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำสำหรับป้องกันภัยและใช้สำหรับสาธารณูปโภค   [ 20/1/2557 14:19:39 ]

โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน_หมูที่10_บ้านยางเกาะ   [ 20/1/2557 14:19:08 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
12 หมู่ 1 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ :056-619925 Email :
info@buengbua.go.th
Copyright 2011.buengbua.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design