สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ] 
      

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เพื่อไปดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว  จำนวน 8 อัตรา  ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

สำนักงานปลัด

1. นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ 6

2. นักวิชาการเกษตร  ระดับ 3-5 / 6 ว

3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ 2-4 / 5

ส่วนการคลัง

4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ 2-4 / 5

ส่วนโยธา

5. นายช่างโยธา  ระดับ 2-4 / 5

6. ช่างสำรวจ  ระดับ 1-3 / 5

ส่วนการศึกษา

7. นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ 6

8. นักวิชาการศึกษา  ระดับ 3-5 / 6 ว

หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย)เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณลัก ษณะเฉพาะตำแหน่ง สามารถยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย)พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 056-610114 หรือ 081-9719084

   ทำรายการเมื่อ: 15-กพ.-12at 12:09

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา   [ 11/3/2558 15:10:23 ]

รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพีวีซีเข้าสู่บ่อทรายหมู่13   [ 11/3/2558 15:06:47 ]

รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการสร้างฝายน้ำล้นหมู่10   [ 11/3/2558 15:06:06 ]

รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล หมู่3   [ 11/3/2558 15:05:06 ]

รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่4   [ 11/3/2558 15:03:18 ]

สอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่_4_บ้านมาบฝาง   [ 28/1/2558 16:18:20 ]

กำหนดราคากลาง_ก่อสร้างถนน_คสล_หมู่_4_บ้านมาบฝาง_ต_บึงบัว_อ_วชิรบารมี_จังหวัดพิจิตร   [ 23/1/2558 14:03:15 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
12 หมู่ 1 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ :056-619925 Email :
info@buengbua.go.th
Copyright 2011.buengbua.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design