สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ] 
      

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เพื่อไปดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว  จำนวน 8 อัตรา  ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

สำนักงานปลัด

1. นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ 6

2. นักวิชาการเกษตร  ระดับ 3-5 / 6 ว

3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ 2-4 / 5

ส่วนการคลัง

4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ 2-4 / 5

ส่วนโยธา

5. นายช่างโยธา  ระดับ 2-4 / 5

6. ช่างสำรวจ  ระดับ 1-3 / 5

ส่วนการศึกษา

7. นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ 6

8. นักวิชาการศึกษา  ระดับ 3-5 / 6 ว

หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย)เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณลัก ษณะเฉพาะตำแหน่ง สามารถยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย)พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 056-610114 หรือ 081-9719084

   ทำรายการเมื่อ: 15-กพ.-12at 12:09

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์_โครงการขุดลอกบึงช้าง_หมู่ที่6   [ 28/11/2559 14:51:34 ]

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์_โครงการขุดลอกบึงบัว_หมู่ที่8   [ 28/11/2559 14:49:10 ]

รายงานงบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปี 2559   [ 22/11/2559 9:59:48 ]

รายงานผลการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงประปาหมุ่ที่ 12 บ้านประดาหนองแหน   [ 22/11/2559 9:28:30 ]

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ม. 1 2 4 12   [ 7/11/2559 13:14:35 ]

รายงานผลการกำหนดราคากลางถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ 10   [ 7/10/2559 9:39:41 ]

รายงานผลการกำหนดราคากลางถนน คสล.สายหนองปล้อง หมู่ 4   [ 7/10/2559 9:38:26 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
12 หมู่ 1 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ :056-619925 Email :
info@buengbua.go.th
Copyright 2011.buengbua.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design