สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ] 
      

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เพื่อไปดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว  จำนวน 8 อัตรา  ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

สำนักงานปลัด

1. นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ 6

2. นักวิชาการเกษตร  ระดับ 3-5 / 6 ว

3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ 2-4 / 5

ส่วนการคลัง

4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ 2-4 / 5

ส่วนโยธา

5. นายช่างโยธา  ระดับ 2-4 / 5

6. ช่างสำรวจ  ระดับ 1-3 / 5

ส่วนการศึกษา

7. นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ 6

8. นักวิชาการศึกษา  ระดับ 3-5 / 6 ว

หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย)เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณลัก ษณะเฉพาะตำแหน่ง สามารถยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย)พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 056-610114 หรือ 081-9719084

   ทำรายการเมื่อ: 15-กพ.-12at 12:09

ปรกาศงบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558   [ 22/6/2559 14:03:12 ]

จ้างเหมาเสริมหน้าท่อบล็อคหมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง บ้านหนองขาว   [ 10/6/2559 10:04:11 ]

กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อประปาหมู่ที่ 8 บ้านดงยาง ตำบลบึงบัว อำเภอวชิีบารมี จังหวัดพิจิตร   [ 1/6/2559 11:26:03 ]

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านเพชรฉลูกัณฑ์   [ 31/5/2559 9:43:13 ]

รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7   [ 27/5/2559 11:47:53 ]

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์   [ 25/4/2559 12:18:44 ]

สร้างเสาธง ศพด.ยางตะพาย   [ 29/3/2559 9:27:36 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
12 หมู่ 1 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ :056-619925 Email :
info@buengbua.go.th
Copyright 2011.buengbua.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design