สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ] 
      

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เพื่อไปดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว  จำนวน 8 อัตรา  ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

สำนักงานปลัด

1. นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ 6

2. นักวิชาการเกษตร  ระดับ 3-5 / 6 ว

3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ 2-4 / 5

ส่วนการคลัง

4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ 2-4 / 5

ส่วนโยธา

5. นายช่างโยธา  ระดับ 2-4 / 5

6. ช่างสำรวจ  ระดับ 1-3 / 5

ส่วนการศึกษา

7. นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ 6

8. นักวิชาการศึกษา  ระดับ 3-5 / 6 ว

หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย)เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณลัก ษณะเฉพาะตำแหน่ง สามารถยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย)พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 056-610114 หรือ 081-9719084

   ทำรายการเมื่อ: 15-กพ.-12at 12:09

กำหนดราคากลาง_ก่อสร้างถนน_คสล_หมู่_4_บ้านมาบฝาง_ต_บึงบัว_อ_วชิรบารมี_จังหวัดพิจิตร   [ 23/1/2558 14:03:15 ]

ประกาศราคากลางถมดินก่อสร้าง ศพด.บ้านยางตะพาย   [ 22/12/2557 15:50:47 ]

ช่วยลงประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   [ 9/12/2557 13:18:07 ]

ราคากลาง ก่อสร้างศพด. พัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านยางตะพาย   [ 4/12/2557 14:36:47 ]

ประกาศสอบราคา ถนนคสล. หมู่ 6 บ้านหนองไข่เน่า ตำบลบึงบัว   [ 2/12/2557 15:38:23 ]

รายงานผลการกำหนดราคากลาง_โครงการก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก_หมู่ที่6_บเานหนองไข่เน่า   [ 1/12/2557 9:39:25 ]

สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถลานกิจกรรม_เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์   [ 19/11/2557 13:34:38 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
12 หมู่ 1 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ :056-619925 Email :
info@buengbua.go.th
Copyright 2011.buengbua.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design